Svenska durspelsföreningens stadga

Ladda ner föreningens stadga via följande länk:
Stadgar för SVENSKA DURSPELSFÖRENINGEN

§ 1 Föreningens ändamål
Svenska Durspelsföreningen har till uppgift att slå vakt om och öka förståelsen för den musik som utövas på för durspel. Svenska Durspelsföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Medlemsskap
Medlemskap i Svenska Durspelsföreningen kan erhållas av alla intresserade personer. Anmälan om medlemskap skall skriftligen ställas till styrelsen. Medlemmar som missbrukar sitt medlemskap, kan uteslutas.

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställes av ordinarie årsmöte. Avgiften erlägges årligen. Personer, som gjort sig synnerligen förtjänta, kan inväljas som hedersledamöter.

§ 4 Organisation
Svenska Durspelsföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse, revisorer och valberedning.

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet skall kungöras genom personlig kallelse, utsänd senast tre veckor före mötet. Varje medlem äger rätt att delta i årsmötet.

Vid mötet skall följande frågor förekomma
– Frågan om mötet utlyst i laga tid och ordning
– Fastställande av föredragningslistan
– Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare) samt erforderliga utskott
för mötet
– Val av protokolljusterare och rösträknare
– Föredragande av verksamhetsberättelsen
– Föredragande av revisorernas berättelse
– Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
– Riktlinjer för kommande verksamhet
– Beslut om ersättningar till styrelsen
– Val av ordförande (*
– Val av kassör (*
– Val av ledamöter till styrelsen
– Val av ersättare till styrelsen
– Val av Revisorer
– Val av ersättare till revisorerna
– Val av valberedning
– Därutöver må behandlas ärende angivna i kallelsen
– Behandling av motioner
(* vid mandatperiodens utgång samt vid fyllnadsval under pågående mandatperiod.

§ 7 Motioner
Motionsrätt tillkommer varje medlem.
Motion skall vara skriftlig och lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

§ 8 Styrelse
Styrelsen företräder föreningens angelägenheter i överensstämmelse med stadgarna och skall solidariskt ansvara för de medel styrelsen omhänderhar. Styrelsen skall årligen avge redogörelse för förvaltningen.
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 6 ordinarie ledamöter. Antalet skall vara udda, ordföranden inräknad. Styrelsen skall ha minst 4 ersättare.
Mandatperioden är två år.
Valen skall ske växelvis för att undvika att hela styrelsen avgår samtidigt.
Ordförande och kassör väljs enskilt.
Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering.
Föreningen firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
Styrelsen är beslutsför när minst 4 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger sammanträdets ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder enligt fastställd plan eller på kallelse av ordföranden. Dessutom skall ordföranden kalla till sammanträde då minst 3 ledamöter så kräver.

§ 9 Revision
Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Två revisorer och en ersättare för dessa väljs av årsmötet för en tid av 1 år. Räkenskaperna som sammanfaller med verksamhets- och kalenderår skall vara färdiga för granskning senast tre veckor före ordinarie årsmöte.
En vecka före årsmötet skall revisorerna ha avslutat sin granskning och avge berättelse.

§ 10 Valberedning
Valberedningen består av 3 ledamöter, varav en sammankallande.
Mandatperioden är 1 år.
Ledamot av valberedningen äger tillträde till styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt.

§ 11 Allmänt
Ledamot eller ersättare som inte kan infinna sig till påkallat sammanträde, skall anmäla förhinder till ordföranden, minst två dagar före sammanträdet.
Vid sammanträdet föres protokoll som av ordförande justeras vid närmast följande
sammanträde.

§12 Upplösning
Upplösning av Svenska Durspelsföreningen kan beslut, endast om fyra femtedelar av samtliga medlemmar så önskar och påyrkar. Föreningen kan dock ej upplösas så länge fem medlemmar, utom styrelsen, kvarstår.
Upplöses Svenska Durspelsföreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska Ungdomsringen.