Kallelse till Svenska Durspelsföreningens årsmöte

Tid: 2020-04-18 kl 14.00
Plats: Hotell Kung Gösta, Kristinebergsgatan 1, 792 32 Mora
Telefon för bokning 0250-150 70

Agenda
1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslistan
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Föredragande av verksamhetsberättelsen
5. Föredragande av revisorernas berättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
7. Riktlinjer för kommande verksamhet
8. Beslut om ersättningar till styrelsen
9. Val av ordförande
10. Val av kassör
11. Val av ledamöter till styrelsen
12. Val av ersättare till styrelsen
13. Val av Revisorer
14. Val av ersättare till revisorerna
15. Val av valberedning
16. Behandling av propositioner och motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

För styrelsen
Anders Lenander
Vice ordförande

Digital kallelse